Onze visie

Over vzw Pagadderke

VZW Pagadderke is een vrijwilligersorganisatie die met een aantal jaarlijkse activiteiten een plezierige en zorgeloze tijd wil bieden aan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Sinds 1996 organiseerden we al talloze zomerkampen, weekends en avontuurlijke uitstappen voor onze Pagadders.

Onze doelgroep zijn kinderen tussen de 6 en 15 jaar die afkomstig zijn uit Vlaanderen. Ze groeien op in een maatschappelijk kwetsbaar milieu dat kansarmoede en/of een problematische opvoedingssituatie met zich meebrengt. De beleving en kenmerken daarvan verschillen van gezin tot gezin en uiten zich op diverse levensdomeinen. We hanteren daarom een brede kijk op maatschappelijke kwetsbaarheid en willen iedereen kansen bieden.

De noden van deze kinderen en jongeren komen niet altijd overeen met wat reguliere organisaties bieden. Een vzw zoals Pagadderke is belangrijk omdat het zich specifiek toespitst op de barrières die de kinderen en hun gezinnen tegenkomen. We nemen drempels weg die onze doelgroep ervaart om te kunnen deelnemen aan jeugd- en vrijetijdsactiviteiten.

We bieden leuke activiteiten aan op een positieve en open manier, maar ons doel gaat verder dan dat. Vzw Pagadderke moedigt de oudste tieners aan om door te stromen tot vrijwilliger. De jongeren worden ondersteund en krijgen de mogelijkheid om een cursus ‘animator in het jeugdwerk’ te volgen op kosten van de vzw.

Hierdoor kunnen ze later beginnen als leiding. Op deze manier heeft Pagadderke een impact op lange termijn en blijven we een rode draad doorheen het leven van de jongeren.

Onze werking wordt mogelijk gemaakt dankzij onze sponsors en de inzet van onze vrijwilligers. We ontvangen een jaarlijkse subsidie die een klein deel van onze kosten dekt. Om de resterende kosten te betalen, gaan we op zoek naar de nodige financiële steun door bijvoorbeeld partnerships met sociaal geëngageerde bedrijven aan te gaan of door acties te organiseren. Verder worden wij ondersteund via giften.

“Kinderen en jongeren kansen blijven geven is belangrijk. Dit doen we door hen met vertrouwen, positiviteit en vooral met veel humor te benaderen. We spelen in op hun talenten en interesses, zonder dat we de noden en zorgen van ieder kind uit het oog verliezen.”

Arno

Drie kernwaarden staan centraal in onze werking

Toegankelijkheid realiseren we door onze activiteiten grotendeels gratis te houden. Door onze samenwerkingen met ‘Centra Algemeen Welzijnswerk’, het netwerk ‘Iedereen Verdient Vakantie’ en verschillende andere organisaties in de jeugd- en welzijnszorg vinden de gezinnen, kinderen en jongeren gemakkelijk hun weg naar onze werking.

Structuur en duidelijkheid zijn voor elk kind noodzakelijk en onmisbaar. Structuur bieden is een middel om een veilige omgeving te creëren. Een duidelijke indeling, een vast ritme met dagelijkse gewoontes en duidelijk afgesproken regels scheppen rust en voorspelbaarheid. Structuur en duidelijke grenzen die consequent nageleefd worden geven kinderen en jongeren een veilig en beschermd gevoel. Enkel in een veilig klimaat kunnen kinderen en jongeren zich ten volle geven en zich ontplooien.

Daarnaast is een positief klimaat onmisbaar binnen onze werking. We willen graag dat kinderen en jongeren zich goed voelen in hun vel en zichzelf kunnen zijn. Door hen voldoende aandacht en complimenten te geven en hen positief te stimuleren, te waarderen en te respecteren om wie ze zijn, proberen we hun zelfvertrouwen positief te beïnvloeden. Op die manier krijgen kinderen en jongeren ruimte en kansen om hun eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.